§ 1 FÖRENINGENS UPPGIFT
Föreningen är en användarförening för användare av ”MAXIMO asset management”. Föreningen har till uppgift att organisera och företräda medlemmarna och stimulera användandet av ”MAXIMO asset management”. Föreningen skall verka för olika aktiviteter som befrämjar och underlättar arbetet med ”MAXIMO asset management”.

§ 2 FÖRENINGENS SÄTE.
Föreningen skall ha sitt säte i Sverige.

§ 3 MEDLEMSKAP.
Medlemskap kan av styrelsen beviljas efter ansökan. Medlemskap kan vara av två slag, dels för organisationer och dels individuellt för person som saknar knytning till organisation eller företag. Den som inte använder Maximo för att styra sin verksamhet erbjuds medlemskap utan rösträtt men har rätt att delta i medlemsmöten med yttrande- och förslagsrätt.

§ 4 MEDLEMSKAPETS INNEBÖRD.
Medlem är skyldig att följa föreningens stadgar och årsmötets beslut i dess stadgeenliga ärenden enligt § 8 nedan. Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller på annat sätt uppenbarligen skadar föreningen eller dess syften kan av styrelsen efter skriftlig anmaning att följa föreningens stadgar, med omedelbar verkan uteslutas ur föreningen. Fakturerade medlemsavgifter skall oaktat detta betalas. Återbetalning av erlagd avgift sker ej. Uppsägning av medlemskap skall ske skriftligen till MAXIMO användarförenings styrelse senast en månad före det kalenderårsskifte vid vilket medlemskapet avses upphöra.

§ 5 ÅRSAVGIFT.
Årsavgifternas storlek bestäms av föreningens årsmöte avseende nästkommande verksamhetsår och skall vara betalda senast 30 dagar efter avisering.

§ 6 FÖRENINGENS ORGAN.
Föreningens organ är årsmötet och styrelsen.

§ 7 ÅRSMÖTE.
Årsmöte skall hållas före juni månad. Vid årsmötet äger varje medlem med rösträtt en röst, som via fullmakt kan överlåtas på annan medlem. Ingen får med stöd av fullmakt utöva rösträtt för mer än en medlem. Omröstning och val sker öppet, därest medlem ej begär sluten omröstning. Vid lika röstetal träffas avgörande genom mötesordförandes utslagsröst.

Ärenden som önskas behandlade på årsmötet skall skriftligen ha anmälts till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

Extra årsmöte får sammankallas då antingen styrelsen finner så behövligt eller det för uppgivet ändamål skriftligen påkallats av minst en tredjedel av föreningens medlemmar. Extra årsmöte får inte ta upp andra frågor än de som angivits i det förslag till dagordning som medföljer kallelsen.

Kallelse till årsmöte skall utfärdas minst 30 dagar före årsmöte och 14 dagar före extra årsmöte.

§ 8 ÄRENDEN VID ORDINARIE ÅRSMÖTE
Vid ordinarie årsmöte förekommer följande ärenden.

 1. Mötets öppnande.
 2. Anteckningar av närvarande.
 3. Justering av röstlängd.
 4. Fråga om mötet har blivit behörigen utlyst.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två justeringsmän för dagens protokoll och tillika rösträknare.
 7. Fastställande av dagordning.
 8. Föredragande av verksamhetsberättelse för verksamhetsåret.
 9. Föredragande av revisionsberättelsen.
 10. Fastställande av resultat och balansräkning.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 12. Val av ordförande för ett år.
 13. Val av två styrelseledamöter på två år och en styrelseledamot på ett år. Komplettering väljes på ett år.
 14. Val av två styrelsesuppleanter på ett år.
 15. Val av revisor och en revisorsuppleant för kommande verksamhetsår.
 16. Val av valberedning av minst två personer för ett år.
 17. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår och årsavgifter för nästkommande verksamhetsår.
 18. Behandling av de ärenden som styrelsen vill förelägga årsmötet.
 19. Behandling av motioner som medlemmar inkommit med senast två veckor före årsmötet.
 20. Avslutning av årsmötet.

§ 9 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING.
Styrelsen består av föreningens ordförande samt fem övriga ledamöter jämte två suppleanter. Ordföranden utses för en tid av ett år, fyra ledamöter för två år, valda två per år och en ledamot för ett år.

§ 10 STYRELSENS ÅLIGGANDE.
Styrelsens uppgift är att leda föreningens verksamhet enligt § 1. Styrelsen är beslutsför då minst fyra av ledamöterna är närvarande och om beslutet är i majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 11 FÖRENINGENS FIRMA.
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem styrelsen enhälligt därtill förordar.

§ 12 RÄKENSKAPER.
Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår och skall jämte styrelsens verksamhetsberättelse överlämnas till föreningens revisorer före februari månads utgång.

§ 13 ÄNDRING AV STADGAR.
Ändring av eller tillägg till dessa stadgar kan avgöras endast på ordinarie årsmöte. Före beslut om ändring eller tillägg erfordras att beslutet biträdes av två tredjedelar av de i frågan avgivna rösterna.

§14 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Vid upplösning av föreningen skall eventuella tillgångar tillfalla Barncancerfonden.

§ 15 REVIDERING AV STADGAR
Ovanstående stadgar är reviderad 2010-03-10